شرکت پیمانکاری ققنوس اطلس

سرعت بینابینی (internstial velocity)  و سرعت کن (can velocity)

سرعت بینابینی (internstial velocity)  و سرعت کن (can velocity)

سرعت بینابینی (internstial velocity)  و سرعت کن (can velocity)

can velocity  چیست؟

 

این سرعت، سرعت فضای ازاد بدون در نظر گرفتن منطقه اشغال شده در بگ هاوس است. به صورت موثر در پایین فیلترها و فضای ازاد هاپر با واحد فوت بر دقیقه اندازه گیری میشود. هنگامی که هوای در حال مکش وارد محفظه بگ هاوس میشود به دلیل عبور از کانال ها و وارد منطقه بزرگتر شدن (بگ هاوس) با یک افت فسار مواجه میشود. بسته به سرعت جریان هوا جریان های گردابی (توربولانس) در بالای هاپر ایجاد شده این جریانات (بسته به اندازه ذرات غبار و سرعت هوا) ممکن است سبب سایش کیسه فیلتر از قسمت انتهایی انها شود.

 

Baghouse Dust Collector - All You Need to Know Baghouse Guide

سرعت بینابینی یا internstial velocity چیست؟

هنگامی که هوا شروع به بالا رفتن میکند از ناحیه پایین بگ هاوس و فضای بزرگتر وارد ناحیه بین کیسه ها میشود این منطقه به علت وجود کیسه فیلترها از فضای محدودتری برخوردار است در نتیجه فشار رو به بالای در فضای کمتری در جریان است پس فشار بالا رونده زیادی در این ناحیه وجود دارد. سرعت عبور هوا در ناحیه بین کیسه فیلترها سرعت بینابینی نامیده میشود.

 

 این جریان هوایی مخالف عملکرد سیستم پالس جت که تخلیه ناگهانی هوا با فشار بالا درون کیسه فیلترها می باشد است برای غلبه به ان راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است از قبیل:

کم کردن تعداد کیسه فیلترها در محفظه بگ هاوس، افزایش فاصله کیسه فیلترها (مقرون به صرفه نمیباشد)، استفاده از سیستم افلاین.